Arbetsmarknadens mismatch stort problem för näringslivet

Fr v Max Wimnell, Be Better Online, Anna Storm, Elicit, i bakgrunden Robert Granat, Hotel Post, Svante Boström, Yrkeshögskolan, och Kenneth Krantz, Svenskt Näringsliv.

Nya Clarion Hotel Post kallade till audition och värvade ungdomar med rätt attityd. IT-konsultföretaget Elicit tröttnade på Arbetsförmedlingens långbänk, tog direktkontakt med Yrkeshögskolan och fick snabbt den personal de behövde.

Exemplen är många på hur företag hittar personal till lediga tjänster. Men mismatchen på arbetsmarknaden mellan lediga jobb och kompetens bland de arbetslösa är stor och utgör ett allvarligt problem.

Kenneth Bengtsson inledde en idéturné kring mismatchen på arbetsmarknaden med att presentera en färsk rapport i Göteborg.

-Alltför få unga i Sverige får idag jobb. Samtidigt har företag i nästan alla branscher svårt att hitta rätt kompetens. Mismatchen på arbetsmarknaden är inte acceptabel. Den är ett stort misslyckande. Vi håller på att tappa en hel generation, vi får dem inte i arbete.

Det sa Kenneth Bengtsson, Svenskt Näringslivs ordförande, när han i Göteborg presenterade organisationens Rekryteringsenkät 2012.

Vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte hittar den kompetens de behöver. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten oacceptabelt hög.

Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västsverige, vittnar om att Västra Götaland är fullt av företag som vill expandera.

-De är motorn i ekonomin, men många lyckas inte rekrytera medarbetare med den kompetens de behöver. För 41 procent av företagen har det lett till att expansion har förhindrats. 34 procent har fått tacka nej till order. Det är dags att på allvar ta itu med de rekryteringshinder som företagen möter.

Fem slutsatser

Kompetensförsörjningen betraktas av många som det största problemet för företagen. Rekryteringsenkäten drar fem slutsatser:

*Mismatchen försvårar tillväxt och gör att många företag tvingas skjuta på möjlig expansion.

*Det finns många hinder på arbetsmarknaden. Bl a behövs en modernisering av arbetsrätten, utan att för den skull stänga ute ungdomar.

*Det behövs inte mer utbildning men en mer precis, behovsstyrd och praktiskt inriktad.

*Den sammanpressade lönestrukturen försvårar för ungdomar att få jobb.

*Allt färre företag använder Arbetsförmedlingen. Den förmedlar alltför få jobb. Företagen väljer andra vägar. Informella kontakter och nätverk blir viktigare.

Exempel från verkligheten

Robert Granat, HR-ansvarig vid Clarion Hotel Post i Göteborg berättar om hur man rekryterat ungdomar mer efter deras personlighet och attityd än formella kompetens. 320 av hotellets 450 anställda är under 26 år.

Anna Storm från IT-konsultföretaget Elicit berättar om hur Arbetsförmedlingen under mer än ett års tid misslyckades att få fram en kandidat för ett relativt ordinärt kontorsarbete och hur företaget hos Yrkeshögskolan snabbt fick tips om lämplig kandidat.

Max Wimnell från konsultföretaget Be Better Online berättar hur den halverade arbetsgivareavgiften för ungdomar under 26 år gjort att företaget kunnat anställa och expandera i snabbare takt än annars. Ändå anser många att just den reformen hittills gett för litet.

Svante Boström, som är rektor för Yrkeshögskolan i Göteborg, beklagar att man från centralt håll i brist på pengar lägger ner utbildningar som det både finns behov av och intresse för.

-Våra utbildningar tas fram efter behov i näringslivet. I snitt 91 procent av våra elever hade förra året jobb direkt efter utbildning.