Pråmar för containergods i inlandssjöfart som i södra Europa kan komma att bli en vanlig syn på Göta älv. Foto: Rensen Drissen

Avatar Logstics vill köra pråmtrafik på Göta älv

Inlandssjöfart ligger i tiden. Att lyfta gods från lastbil till sjöfart ligger i tiden. Avatar Logistics AB kan komma att bli först med pråmbaserade  transporter av importcontainrar mellan Göteborgs hamn och inlandshamnen Vänersborg vid Vänern via Göta älv och slussarna i Trollhättan.

–Vår ambition är att få igång en trafik redan under det här året, säger Johan Lantz, vd i Avatar Logistics, som nyligen genomförde en fullskaledemonstration av hur containertrafik sjöledes till Vänersborg kan fungera.

Johan Lantz är vd i Avatar Logistics AB.

–Vi lastade containrar på den 50 meter långa och 12 meter breda pråmen Kanalia hos APM Terminals i Göteborgs Hamn och körde Göta älv upp till Vänersborg, där vi lyfte över på lastbil och körde ut container till kunden Vargön Alloys, berättar han. Nu ska vi utvärdera försöket och inte minst fråga om kunden är intresserad av en fortsättning.

Stor potential

Potentialen i containertransporter sjövägen från Göteborg till Vänersborg liksom annan inlands- och närsjöfart är bland annat möjligheten att flytta gods från väg. En enda pråm fullastad med 20-fots containrar kan ersätta drygt 100 lastbilar på landsväg.

–Vi kan erbjuda stora miljövinster genom att flytta över stora volymer gods till sjötransport. Liksom tidtabellsstyrda leveranser och ett jämnt flöde till kunden, säger Johan Lantz.

–Det är viktigt för oss varuägare att gå före för att skapa förändring till ökad hållbarhet både i företagets eget transportsystem och i samhället, säger Petteri Juntilla hos Vargön Alloys, en av Europas största tillverkare av ferrokrom. Han bedömer inte att ett pråmbaserat system medför några större omställningskostnader för företaget.

Förutsättningen för att kunna komma igång är att en försöksverksamhet kan få viss avgiftsbefrielse, men framför allt att inlandssjöfarten likställs med andra trafikslag hos Trafikverket. Inom EU beskrivs inlandssjöfart som EUs femte transportslag.

Energi- och kostnadseffektivt

Göta älv är jämte Vänern och Mälaren ett svenskt vattendrag som omfattas av EUs regler om inlandssjöfart och inre vattenvägar, där det inte ställs lika hårda krav på fartyg som vid trafik i öppet hav. Reglerna innebär att man kan köra med enklare fartyg och lägre bemanningskrav, vilket reducerar fraktkostnaderna.

Pråmtrafik beskrivs som energi-, miljö- och kostnadseffektivt, tillförlitligt, säkert och den ger många positiva effekter för samhället när gods flyttas från det hårt belastade vägnätet till vattenvägen.

Vid Vänersborgs-demonstrationen uttalade representanter från Vänerhamn AB i Vänersborg, APM Terminals i Göteborg, den tilltänkta varuägaren Vargön Alloys AB och Vänersborgs kommun intresse för att få till stånd en containerpendel mellan Göteborg och Vänersborg. Också Göteborgs Hamn stödjer försöken med pråmtrafik och erbjuder en särskild rabatt i hamntaxan för inlandssjöfarten.

Avatar Logistics är ett nystartat inlandssjöfartsrederi som ägs av rederierna Erik Thun AB, Ahlmarks Lines AB och VT Group Ltd.

Fakta om slussarna

Dagens slussar i Trollhättan är 89 meter långa och 13,4 meter breda och har ett djup på 5,4 meter. Inom en 15-årsperiod måste de 100 år gamla slussarna ersättas av nya om inte hela Vänersjöfarten ska hotas. Det finns statliga ambitioner att investera cirka tre miljarder kronor i en helt ny och parallell slusstrappa med ännu större mått. Årligen trafikeras slussarna av mer än 1000 lastfartyg, flertalet i utlandstrafik utan omlastning i Göteborg. Ett fullastad Vänermax-fartyg (4000 ton) motsvarar 5 – 6 fullastade godståg eller uppemot 175 lastbilstransporter