Manipulering av hjärnan har påverkat konsten

Lisbeth Ollner. Foto: Marike Ollner

Hur har konsten påverkats genom tiderna av manipulering av hjärnan?

Det är en fråga som Lisbeth Ollner ställer och utvecklar i den uppdaterade boken ”Manipulering av hjärnan” utgiven på Instant Book.

Under senare år har hjärnans roll och betydelse för kulturyttringar och kulturformer av olika slag kommit i fokus. Man talar om den ”kulturella hjärnan” och dess påverkan. Detta har självklart en stor betydelse för bildkonsten.

Surrealisterna och de tidiga modernistiska konstnärerna manipulerade hjärnan för att uppnå FMT, Förändrade Medvetande Tillstånd, i syfte att förändra seendet och förnya konstskapandet. De anknöt till psykiska och fysiska tekniker samt bruk av droger som använts i rituella och religiösa sammanhang för att nå det undermedvetna eller omedvetna.

Modernisternas bruk av droger, främst heroin och hallucinogener, cannabis och meskalin, medförde påverkan och effekter av biokemisk och fysikalisk påverkan av hjärnan och berörda sinnesorganen med förändring i seendet i form av starka färg- och ljusfenomen, förändrad form- och tidsuppfattning samt synhallucinationer som några exempel.

Varje enskild konstnär har haft sitt karakteristiska sätt att återge sina inre bildföreställningar.

Lisbeth Ollner har med sin bok motivet att komplettera traditionell psykologisk och psykiatrisk analys av bildkonst med FMT-bakgrund med tvärvetenskapliga rön från modern högteknologisk hjärnforskning.

Uppmuntrad av Berefelt

Lisbeth Ollner är fil.kand och fil.mag och utexaminerades vid Stockholms Högskola 1946. Under åren 1957-1969 var hon verksam som industripsykolog, lärare och kommunalpolitiker. Hon har kompletterat inom neurofysiologi på Karolinska institutet och studerade under 1971-1972 konstvetenskap vid Stockholms universitet. Där framlade hon 1972 en tvärvetenskaplig uppsats ”Schizofreni, modellpsykoser och konstnärligt uttryck”.

Lisbeth Ollner har uppmuntrats genom åren av framlidne professor Gunnar Berefelt att vidga sin forskning till att innefatta hur surrealisterna och de tidiga modernistiska konstnärerna manipulerade hjärnan för sin konstutövning.

Lisbeth Ollner baserar sina iakttagelser om modernistiskt konstskapande genom en unik förtrogenhet med psykologisk och fysiologisk forskningslitteratur.

-Min förhoppning är att mitt tvärvetenskapliga synsätt ska vara av värde och kunna bidra i undervisningen i konstvetenskap, säger Lisbeth Ollner.

Intressant bakgrund:

Lisbeth Ollner har skrivandet i generna.

Hennes far var bokförläggare Nils Geber och gav ut en mängd viktiga böcker, bland annat författade av de två nobelpristagarna Ivan Bunin och Luigi Pirandello.

Lisbeth Ollners farmor var syster till Anders Zorns hustru Emma.

Fakta:

Manipulering av hjärnan

Återverkan på den modernistiska konsten

Författare: Lisbeth Ollner

Andra utgåvan

Instant Book

ISBN 978-91-86939-83-0

MARIE LOUISE AARÖE