Normalkonjunktur i Västsverige

Det råder normalkonjunktur i Västra Götaland. Och företagen räknar med att det så förblir det närmaste halvåret. Det visar VG-regionens konjunkturmätning för tredje kvartalet.

Sysselsättningen har ökat kraftigt, konstaterar Bertil Törsäter.

Den regionala konjunkturbilden är ovanligt jämn. Enbart delregion Fyrbodal släpar efter. I Sjuhärad är förväntningarna inför våren något positivare än i de övriga delregionerna.

Den aktuella normalkonjunkturen råder efter en avmattning från den senaste tidens högkonjunktur. Dämpningen märks av i samtliga delregioner och i de flesta branscher, men har ännu inte satt spår i sysselsättningen. Tredje kvartalet i år är för första gången fler än 800 000 sysselsatta i Västra Götaland. Det är 30 000 fler än tredje kvartalet förra året. Sedan i våras har 36 procent av företagen ökat antalet anställda, medan 20 procent har minskat. Det kommande halvåret väntas sysselsättningsökningen avta, men det finns ännu inga tecken på omfattande neddragningar i näringslivet.

-Skuldkrisen i euroområdet har medfört ett sämre konjunkturläge i Västra Götaland än vad som förväntades vid mätningen för ett halvår sedan. Ett uppdämt behov efter neddragningarna under finanskrisen har trots den dämpade konjunkturen medfört att sysselsättningen i Västra Götaland fortsatt att öka kraftigt, konstaterar regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter.

Högkonjunktur för konsulter

En jämförelse mellan Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för riket och konjunkturbarometern för Västra Götaland visar att konjunkturläget ligger i nivå med riket i de flesta branscher. Några undantag är konjunkturen för konsultverksamheter som är betydligt bättre i Västra Götaland, liksom detaljhandeln som är svag, men ändå har en starkare konjunktur än i övriga riket. För bilhandel är konjunkturen sämre än i övriga riket.

Läget inom konsultbranschen, inklusive IT-konsulter, har försvagats något sedan i våras men ligger kvar på en nivå som indikerar högkonjunktur. Sex av tio företag bedömer att det råder brist på branschkompetent personal, vilket kan hämma planer på nyanställningar.

Dämpad ökning av byggande

Byggandet fortsätter att öka jämfört med föregående halvår men ökningstakten har dämpats. På ett halvårs sikt tror en tredjedel av företagen på minskat byggande medan endast en sjättedel tror på en ökning. Trots sämre utsikter bedömer företagen att antalet anställda kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.

Konjunkturindex för detaljhandeln (exklusive livsmedel och bilhandel) har vänt kraftigt ned från vårens normalkonjunktur. Nedgången förklaras främst av hushållens minskade konsumtion, till följd av ökad ekonomisk osäkerhet. Företagen bedömer att konjunkturen för detaljhandel kommer att vara i stort sett oförändrad det kommande halvåret.

Normalkonjunktur för industrin

Återhämtningen inom tillverkningsindustrin har kommit av sig. Osäkerheten till följd av skuldkrisen har slagit mot i stort sett alla branscher. Konjunkturläget är, trots tillbakagången, ändå att betrakta som normalkonjunktur.

Den snabba uppgång som karakteriserat fordonsindustrin de senaste två åren ser ut att brytas. Enligt företagens bedömningar kommer orderingången att vika under hösten, vilket ger stagnerad produktion. Inför våren 2012 förväntas ytterligare försämring i konjunkturen för fordonsindustrin. Det medför att den positiva sysselsättningsutvecklingen inom branschen ser ut att övergå i en svag minskning det kommande halvåret.