Sjöfarten är ett viktigt trafikslag

Debatt. Sjöfarten har en outnyttjad kapacitet för att direkt kunna avlasta och komplettera övriga trafikslag med stora tillkommande volymer gods och passagerare.

I sitt remissvar till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 svarar Sveriges Redareförening att det i förslaget saknas ett trafikslagsövergripande synsätt som inkluderar sjöfarten. I tillhörande miljökonsekvensutredning saknas sjöfartsalternativet helt. Hur ska sjöfarten kunna bli ett alternativ till väg, järnväg och flyg om sjöfarten inte finns med som en lösning?

Christer Schoug, VD Sveriges Redareförening

Spelar betydande roll

Det är alarmerande att trots fartygs höga energieffektivitet och låga infrastrukturkostnader, utnyttjas inte sjöfarten. De samlade sjöfartsavgifterna måste därför regleras så att varje trafikslag betalar för sina verkliga kostnader på exempelvis miljö, trängsel och infrastruktur.

Vi är väl medvetna om att sjöfarten står inför utmaningar på miljöområdet. Samtidigt spelar sjöfarten en betydande roll för att lösa en ökande energi- och klimatsmart efterfrågan på transporter.

Sveriges Redareförening föreslår därför att de forskningsmedel till sjöfarten som Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Luftfartsverket gemensamt identifierat säkerställs.

Ingen rederinäring i världen arbetar troligen så hårt och enat i att försöka hitta alternativa bränslen och öka sin energieffektivitet som den svenska. Arbetet att hitta lösningar på en hållbar och kostnadseffektiv sjöfart är avgörande för Sverige som är ett sjöfartsberoende land. Över 90 procent av in- och utrikeshandeln transporteras via sjöfarten.

Sjöfart på inre vattenvägar

Inom kort kommer en ny typ av sjöfart i Sverige, sjöfart på inre vattenvägar. Det är en sjöfart som utvecklats i övriga Europa i syfte av avlasta väg- och järnvägsnätet. Hur framgångsrik denna sjöfart blir i Sverige, beror på om svenska särregler kan undvikas, i vilka vatten inre vattenvägsfartyg får vara verksamma och hur avgiftssystemet utformas.

CHRISTER SCHOUG

VD Sveriges Redareförening