Västsvenska Handelskammarens indikator är bara positiv

Stark västsvensk konjunktur

Den västsvenska konjunkturen beskrivs som glödhet. Västsvenska Handelskammaren noterar att alla indikatorer går uppåt jämfört med augusti och konjunkturen fortsätter att vara mycket stark.

De västsvenska företagen fortsätter att se ljust på den ekonomiska utvecklingen. Ett lågt antal varsel och konkurser i kombination med hög konsumtion leder till att Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator pekar uppåt. Antalet varsel och konkurser befinner sig på mycket låga nivåer samtidigt som konsumtionen stiger.

– Västsverige har god tillväxt också jämfört med riket och sysselsättningen är rekordhög. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som bara ökar, vilket oroar, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Högtryck i byggandet
Det investeras för fullt i regionen i både bostäder och kontor. Handelskammaren ser inga direkta tendenser till nedgång, vare sig från indikatorer eller företagens framtidstro. Företagspanelen tror fortsatt på en positiv konjunkturutveckling, både på kort och längre sikt. Men den olösta konflikten i Göteborgs hamn skapar fortfarande oro.

– Hamnkonflikten skapar stora problem och fortsatt osäkerhet. Konflikten behöver så fort som möjligt en långsiktig lösning som säkrar förtroendet hos kunderna. Den utredning som nu pågår får inte dra ut på tiden. En lagändring behöver komma på plats så snart som möjligt. Det är helt avgörande för svensk export och framtida konkurrenskraft betonar Johan Trouvé.

– Att de västsvenska företagen ser ljust på framtiden trots risker både i vår omvärld och på hemmaplan, det är ett styrkebesked för hela regionen.

400 företag deltar

Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regionala data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Det byggs intensivt i Västsverige