Viktiga milstolpar för Västsverige

En 250 meter lång tunnel i två rör genom Gerumsberget är en del av Världsarvsetappen av E6 i Bohuslän. Foto: Kasper Dudzik

En 250 meter lång tunnel i två rör genom Gerumsberget är en del av Världsarvsetappen av E6 i Bohuslän. Foto: Kasper Dudzik

KRÖNIKA

Tre infrastrukturprojekt med stort symbolvärde för Västsverige förverkligas detta år. I somras slutfördes utbyggnaden av E6 som motorväg genom Bohuslän. Under hösten invigs den sista motorvägsetappen av R40 (del av sträckan mellan Borås och Ulricehamn). Och i december tas tågtunneln genom Hallandsås i bruk. Alla projekten har en orimligt lång historia, men betyder mycket när de nu väl är klara.

De innebär att alla tre stråken börjar bli kompletta. Men det är anmärkningsvärt att det så länge inte funnits fullt utbyggd motorväg mellan två skandinaviska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn via Göteborg (delen genom Bohuslän tog 57 år!) och inte heller fullt utbyggd motorväg mellan Sveriges två största städer. Det måste internationellt sett vara unikt. Sträckan Stockholm – Göteborg (via E4 och R40) blir nu visserligen mötesfri, men fortfarande inte en komplett motorväg. På de cirka fem milen mellan Jönköping och Ulricehamn förblir det under överskådlig tid blott 2 + 1-väg.

Vägtrafikens behov av effektivitet och säkerhet har här fått stå tillbaka länge, dels på grund av att Västsverige under åratal inte har kunnat enas om prioriteringar gentemot statsmakterna, dels på grund av en högljudd opinion som varit emot bilismen som sådan. Den som på 1990-talet propagerade för utbyggnad av motorväg mellan Jönköping och Borås hade inte bara s.k. miljövänner emot sig. Inte ens lokala politiker och partier som normalt är tillväxtorienterade vågade slåss för bilismens behov. Det är glädjande att det numera inte är lika skuldbelagt att verka för god infrastruktur inom alla trafikslag.

Klart genom Hallandsås

Tågtunneln genom Hallandsås är äntligen klar. Den är, trots alla förseningar och fördyringar, ett lyckat projekt och prisvärt ställt i relation till andra stora infrastruktursatsningar under senare år. Problemet var de totala felbedömningar som gjordes initialt. Sedan blev det mycket lyckat. Tunneln genom Hallandsås kostar 10,5 miljarder kronor, att jämföra med Citybanan i Stockholm 9,5 miljarder, Citytunneln i Malmö 8,5 miljarder och kommande Västlänken i Göteborg, uppskattningsvis 20 miljarder kronor.

Hallandsåstunneln bidrar till kraftigt ökad kapacitet på Västkustbanan, både i antal tåg per timma (från 4 till 24) samt kraftigt ökade möjliga godsvikter. Den gamla kurviga och backiga 1800-talsbanan över åsen har gjort sitt.Bild Gösta byline (kopia) kopia_webb

Men det är inget mindre än en skandal att Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö under flera år framöver fortsatt kommer att ha två flaskhalsar, en norr om Helsingborg och en i Varberg. Visst hade det funnits all tid i världen under tunnelförseningarna att förverkliga dubbelspår även på dessa avsnitt.

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktör